Podvojné účtovníctvo - Trenčín

Vedenie podvojného účtovníctva Trenčín a okolie

Vedenie podvojného účtovníctva Trenčín a okolie

Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa najmä:

 • spracovanie a zaúčtovanie dokladov vrátane posúdenia ich formálnej a vecnej správnosti 
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie knihy odberateľských a dodávateľských faktúr
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
 • evidenciu majetku
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • zostavenie účtovnej osnovy a analytickej evidencie
 • vypracovanie vnútropodnikovej účtovnej smernice
 • vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a príslušných výkazov
 • komunikácia s úradmi – zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, štatistický úrad atď.
 • súčinnosť pri daňových kontrólach

Cenník - podvojné účtovníctvo

Uvedené ceny je možné prispôsobiť na základe dohody so zákazníkom. Paušálna cena sa používa pri malom počte položiek. Nad 50 položiek sa cena vypočítava podľa počtu položiek v mesiaci. Položka je: faktúra, pokladničný doklad, položka bankového výpisu a interný doklad. Ceny sú bez DPH. 

 

 Počet položiek 

 Cena za položku

 Platca DPH 

 Cena za položku

 Neplatca DPH 

 Paušál

 Plátca DPH

 Paušál

 Neplátca DPH

 1 - 25 30 EUR

25 EUR

 26 - 50 40 EUR  35 EUR
 51 - 100 0,80 EUR 0,65 EUR
 101 - 200 0,75 EUR  0,60 EUR 

 201 - 300

0,70 EUR  0,55 EUR 

 301 - 400

0,65 EUR  0,50 EUR 

 401 a viac

dohodou  dohodou 

 

 Ceny za ostatné služby podľa požiadavky zákazníka: 

 Zavedenie novej firmy do účtovného programu + aktivácia prístupov do SP, ZP, DU 40 EUR 
 Priznanie k DPH 10 EUR 
 Kontrolný výkaz k DPH  10 EUR 
 Súhrnný výkaz k DPH 5 EUR 
 Daňové priznanie k motorovému vozidlu 15 EUR  
 Daň z nehnuteľnosti 7 EUR  
 Cestovný príkaz tuzemský (cena za 1 cestu podľa náročnosti vyúčtovania) 1-2 EUR  
 Cestovný príkaz zahraničný (cena za 1 cestu podľa nárošnosti vyúčtovania) 8-15 EUR  
 Výkaz pre štatistický úrad 10 EUR  
 Vystavovanie príkazov na úhradu - cena za jeden príkaz 0,10 EUR 
 Evidencia kratkodobého majetku - cena za kartu 5 EUR 
 Evidencia dlhodobého majetku - cena za kartu 10 EUR 
 Koncoročná závierka, vrátane dane z príjmu a všetkých výkazov 200 EUR 
 Tlač/Kopia čb dokumentu (cena za jednu stranu) 0,05 EUR  
 Spracovanie nepripravených dokladov ( triedenie. kopírovanie, lepenie ...) 15 EUR/hod  
 Spracovanie vnútropodnikových smerníc 20 EUR/hod  
   

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info